قسمت ۱ | Order Blocks

قسمت اول را میتوانید بصورت مستقیم ویدیو رو داخل وبسایت بگوبیت با هر سیستم عاملی مشاهده بفرمایید و یا ویدیو رو دانلود کنید


قسمت ۲ | BOS VS CHOCH

قسمت دوم را میتوانید بصورت مستقیم ویدیو رو داخل وبسایت بگوبیت با هر سیستم عاملی مشاهده بفرمایید و یا ویدیو رو دانلود کنی

قسمت ۳ | LIQUIDITY

قسمت سوم را میتوانید بصورت مستقیم ویدیو رو داخل وبسایت بگوبیت با هر سیستم عاملی مشاهده بفرمایید و یا ویدیو رو دانلود کنید


قسمت ۴ | BOS+CHOCH+LIQUIDITY

قسمت سوم را میتوانید بصورت مستقیم ویدیو رو داخل وبسایت بگوبیت با هر سیستم عاملی مشاهده بفرمایید و یا ویدیو رو دانلود کنید


قسمت ۵ و بخش دوم | LIQUIDITY

قسمت پنجم را میتوانید بصورت مستقیم ویدیو رو داخل وبسایت بگوبیت با هر سیستم عاملی مشاهده بفرمایید و یا ویدیو رو دانلود کنید


قسمت ۶ | BALANCE & IMBALANCE

قسمت ششم را میتوانید بصورت مستقیم ویدیو رو داخل وبسایت بگوبیت با هر سیستم عاملی مشاهده بفرمایید و یا ویدیو رو دانلود کنید


قسمت ۷ | How To Refine Order Block

قسمت هفتم را میتوانید بصورت مستقیم ویدیو رو داخل وبسایت بگوبیت با هر سیستم عاملی مشاهده بفرمایید و یا ویدیو رو دانلود کنید


قسمت ۸ | CONFIRMATIONS

قسمت هشتم را میتوانید بصورت مستقیم ویدیو رو داخل وبسایت بگوبیت با هر سیستم عاملی مشاهده بفرمایید و یا ویدیو رو دانلود کنید


قسمت ۹ | TAKE PROFIT & STOP LOSS

قسمت نهم را میتوانید بصورت مستقیم ویدیو رو داخل وبسایت بگوبیت با هر سیستم عاملی مشاهده بفرمایید و یا ویدیو رو دانلود کنید


قسمت ۱۰ | PREMIUM & DISCOUNT

قسمت دهم را میتوانید بصورت مستقیم ویدیو رو داخل وبسایت بگوبیت با هر سیستم عاملی مشاهده بفرمایید و یا ویدیو رو دانلود کنید